Privacy Policy Automotive Retail Support

(Automotive Retail Support verder aangeduid als: ARS)

ARS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

ARS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

✓ Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
✓ Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
✓ Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
✓ Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
✓ Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
✓ Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als ARS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ARS verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
✓ Het aangaan van overeenkomsten voor het uitvoeren van offline- en online marketingdiensten.
✓ Het aangaan van overeenkomsten voor het uitvoeren van adviesdiensten.
✓ Het in opdracht van bedrijven verwerken van data betreffende klanten en prospects van deze bedrijven volgens de instructies van deze bedrijven op basis van een verwerkersovereenkomst. Hierbij kunnen sub-verwerkers worden ingeschakeld.
✓ Het aangaan van arbeids- en stage overeenkomsten.

Inzake de voornoemde doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam/voorletters/tussenvoegsel
 • Titel
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • (Mobiele) telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Website
 • Geslacht
 • Geboortedatum
  Hieraan gerelateerd:
 • Bedrijfsnaam
 • Bankrekeningnummer
 • Betalingsgegevens
 • Kenteken voertuig
 • Chassisnummer
 • KvK nummer

Voor arbeids- en stage overeenkomsten wordt tevens BSN nummer verwerkt en wordt kopie legitimatie bewaard en verwerkt conform wettelijke voorschriften.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

 • Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • Verzenden van communicatie uitingen via Post, SMS / E-mail / App servicediensten en andere online diensten
 • Beheer van website en modules of formulieren daarop
 • Personeelsdiensten (alleen t.b.v. arbeids- en stage overeenkomsten)
 • Incassodiensten (alleen na ingebrekestelling)
 • Administratieve verwerking t.b.v. jaarrapportage

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

ARS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we o.a. de volgende maatregelen genomen:

✓ Opslag en dataverwerking vindt plaats op servers voorzien van actuele beveiligingssoftware.
✓ Software updates worden consequent doorgevoerd.
✓ Externe toegangen worden beveiligd middels een firewall; door gebruik te maken van VPN-verbindingen en /of middels -meervoudige- toegangsverificatie.
✓ Waar van toepassing worden voorts wachtwoorden gepseudonimiseerd.
✓ Voor toegang tot (communicatie)portals wordt gebruikt gemaakt van SFTP respectievelijk HTTPS-communicatie protocollen.
✓ Papieren dossiers worden opgeslagen in afgesloten ruimtes.
✓ Toegang tot persoonsgegevens is voorbehouden aan functionarissen die belast zijn met de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de beschreven doeleinden.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Indien wij uw gegevens in opdracht verwerken in de rol van verwerker dient u uw rechten uit te oefenen bij de verwerkingsverantwoordelijke, zijnde het bedrijf dat ons de opdracht heeft verstrekt.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover schriftelijk of telefonisch contact met ons op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft dan het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Automotive Retail Support
Rijksweg 42a
1906 BJ Limmen
Contactpersoon: de heer R. van Dijk
E-mailadres: info@arsgroep.nl
Telefoonnummer: +31 (0)72 – 210 0 211